KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Eco-Hunt Paweł Różański ul. Stary Gaj 32, 20-510 Lublin, NIP 563185205 (dalej Eco-Hunt) jest administratorem danych osobowych swoich pracowników, współpracowników, klientów oraz osób, które przekazały swoje dane za pośrednictwem poczty elektronicznej, a także innych podmiotów, które na przetwarzanie danych osobowych wyraziły zgodę. 

Eco-Hunt przetwarza także dane osobowe powierzone przez innych administratorów, w szczególności wtedy, gdy na zlecenie innych podmiotów prowadzona jest współpraca. Eco-Hunt  występuje   jako procesor danych osobowych i przetwarza dane osobowe zgodnie z zaleceniami właściwego administratora danych,  w sposób przez niego określony. 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Eco-Hunt  przetwarza dane osobowe tylko wtedy, gdy spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1a RODO),
 2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1b RODO),
 3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Eco-Hunt (art. 6 ust. 1c RODO);
 4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1d RODO);
 5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (art. 6 ust. 1e RODO),
 6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Eco-Hunt   lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1f RODO).

 

CELE PRZETWARZANIA DANYCH

Powierzone Eco-Hun dane osobowe będą przetwarzane w celu:

1. zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług będących przedmiotem umowy,
2. zlecenia usług zewnętrznych – jeśli dotyczy,
3. przekazywania informacji do Powiatowego Inspektoratu Weterynaryjnego, RDOŚ oraz innych urzędów i organów powołanych przez państwo -na wezwanie urzędu lub jeśli będzie to wynikało z niezbędnych procedur,
4. rozliczeń finansowych, w tym wystawiania dowodów księgowych,
5. wykonania ciążących na Eco-Hunt obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń,
6. tworzenia zestawień, analiz i statystyk,
7. obsługi reklamacji,
8. w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
9. w celach informacyjnych i marketingowych.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych
 2. Administrator prowadzi ewidencję osób upoważnionych do ich przetwarzania. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. Dane przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1b RODO w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług obejmują w szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, adres poczty elektronicznej i wykorzystywane są w celu realizacji umowy.  
 4. Podanie tych danych dla jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy. W przypadku odmowy udostępnienia danych, realizacja celu w postaci wykonania usługi nie będzie możliwa. 
 5. Dane osobowe przetwarzane przez Eco-Hunt na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO) do celów informacyjnych i marketingowych obejmują: imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu, adres poczty elektronicznej.
 6. Podanie danych dla celów informacyjnych i marketingowych jest dobrowolne a zgoda może być w każdej chwili cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 7. W przypadku odmowy wyrażenia zgody na przetwarzanie danych nie będzie możliwe wykonanie przez Eco-Hunt określonych czynności, w szczególności takich jak: informowanie ważnych zmianach w sposobie działania (np. urlopy, zmiana godzin otwarcia, zmiana danych kontaktowych), a także o aktualnych pakietach, promocjach itp.
 8. Przetwarzanie danych przekazanych Eco-Hunt za pośrednictwem poczty elektronicznej odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 a), b),  c) lub f)  RODO i obejmuje między innymi takie dane jak: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu oraz inne dane, które zostaną przekazane w korespondencji elektronicznej. Dane te przetwarzane są w celu, w jakim zostały udostępnione.
 9. Wskazanie adresu poczty elektronicznej oraz innych danych w korespondencji drogą elektroniczną jest dobrowolne. Cofniecie zgody na przetwarzanie danych spowoduje brak możliwości prowadzenia dalszej korespondencji. 
 10. Dane przetwarzane na podstawie zgody (art. 6 ust. 1a RODO), w szczególności imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, nr telefonu, wykorzystywane są do celu, na jaki zgoda została udzielona i przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona
 11. Dane powierzone do przetwarzania przez innych administratorów (imię, nazwisko, dane kontaktowe, adres poczty elektronicznej) przetwarzane są w zakresie określonym umową o powierzenie przetwarzania danych osobowych w celu i w sposób określony przez administratora przekazywanych danych osobowych.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe pozyskane w celu wykonywania umowy związanej z realizacją powierzonych zadań przechowywane są do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy lub do czasu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów finansowo-księgowych lub pracowniczych. 
 2. W przypadku, gdy wyłączną podstawę przetwarzania stanowi udzielona zgoda, dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody lub do momentu zrealizowania celu, dla którego zgoda została udzielona z zastrzeżeniem, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dane przekazane Eco-Hunt za pośrednictwem poczty elektronicznej przetwarzane są w celu w jakim zostały udostępnione i są usuwane po jego zrealizowaniu. 
 4. Dane osobowe powierzone do przetwarzania przez innych administratorów przechowywane będą przez okres wskazany przez administratora danych osobowych.  

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, żądania usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
 2. W przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wyrażona zgoda, przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 3. Ponadto w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO,  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt ).
 4. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres siedziby Administratora
  2. na adres poczty elektronicznej:   info@eco-hunt.pl

   Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.

   Odpowiedź będzie udzielana na adres poczty elektronicznej z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem poleconym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres poczty elektronicznej  (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH ZLECENIODAWCÓW

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom trzecim za zgodą osoby, której dane dotyczą. 
 2. Ponadto dane zawarte w dokumentacji związanej z działalnością Eco-Hunt mogą zostać udostępnione w sposób przewidziany prawem, w organom władzy publicznej.
 3. Dane osobowe mogą zostać udostępnione w celu realizacji obowiązków Administratora Danych Osobowych bądź w przypadku, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Eco-Hunt.   
 4. Podmioty trzecie, którym mogą zostać udostępnione dane to w zależności od kategorii danych:   podwykonawcy usług objętych umową, dostawcy usług IT, podmiot świadczący usługi księgowe, podmioty świadczące usługi prawne, podmioty współpracujące z Eco-Hunt w zakresie świadczonych usług oraz inne instytucje upoważnione z mocy prawa takie jak Urząd Skarbowy, Sąd lub ZUS. 
 5. Podmiot trzeci mający dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Administratora.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Dane nie będą podlegały profilowaniu, co oznacza, że nie będą stanowiły podstawy do przypisania w sposób automatyczny określonych właściwości, cech, ani nie będą służyły do przewidywania zachowań i preferencji.